İsmail Rakıp KARAŞ, Coğrafi Bilgi Sistemlerine Yönelik İnternet Uygulamaları ve Yazılım Geliştirme, Prof. Dr. İbrahim Baz, Yüksek Lisans Tezi

 

ÖZET

  
Mekana dayalı verilerin yönetim ve organizasyonu “Coğrafi Bilgi Sistemleri” nin konusunu oluşturmaktadır. CBS’nin B’si verilerden elde edilir. Dolayısı ile bilgiyi oluşturan veri olmadan bir bilgi sisteminin varlışından söz edilemez. Buna karşılık bir CBS kurulumunda en çok zaman alan, külfetli, pahalı ve rutin aşama verilerin toplanmasıdır. Bazı araştırmalara göre, bir CBS için veri toplamanın toplam maliyete oranı %60-80 düzeyindedir. Bu yüzden bir CBS’nin ihtiyacı olan veriyi ilk elden, en baştan toplamak yerine, mümkün olduğunca, halihazırdaki verilerinden ve o veriye sahip olan başka kaynaklardan elde etmek ve bunları, söz konusu CBS formatına dönüştürmek çok daha ekonomik, hızlı ve akılcı bir yöntemdir. Bunun yolu ise, dönüştürme işlemlerini otomatik olarak yapacak veri çevirici yazılımlar üretmektir. Kurulacağı ortamın, her bir alt biriminde devam eden hizmetlere yönelik, uygulama programlarının geliştirilmesi CBS’nin gereklerindendir. Kullanıcıların sadece kendi mesleklerini bildikleri ve birer “uç kullanıcı” oldukları gözönüne alınarak, Türkçe, anlaşılır ve kullanımı kolay ara yüzlerin tasarlanması, kurulacak sistemin en önemli aşamalarındandır. Bunlar gerçekleştiği ölçüde sistem mükemmele yaklaşacak, kullanılabilirliği artacaktır. Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen, bir CBS’nin en önemli ayağı olan “veri elde etme ve veri dönüştürme” işlemlerine yönelik uygulamalar ile, KBS organizasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen otomasyon yazılımları ve internet üzerinden sunulması bu tez bünyesinde yapılan çalışmaların konusunu oluşturmaktadır.