Hasan TURMA

Bilgi İşlem Şube Müdürü

 • 2173
 • Demir Çelik kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Türkiye
 • hturma@karabuk.edu.tr
 • +90 370 433 40 18
 • web.karabuk.edu.tr/hturma

Özgeçmiş

 • 1977 - Günümüz
  HasanTURMA

  DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL
  Önlisans Karaelmas Üniversitesi Zonguldak 2008
  Lisans İşletme Fakültesi Anadolu Üni., Eskişehir 2012
  Y.Lisans İşletme, Yönetim Bilimleri   Karabük Üniversitesi, Karabük     2013
  Doktora      

Görev ve Yetkileri

 • Şube Müdürü Hasan TURMA

  GÖREV VE YETKİLERİ:
  1.Üniversitenin ihtiyaç duyacağı bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek
  2. Hizmet içi bilgisayar eğitim programlarını planlamak ve yapmak
  3. Üniversitenin bilgi işlem görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek,
  4. Üniversitenin bilgisayar iletişim ağının kurulmasını, işletilmesini düzenlemek,
  5. Teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
  6. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin kullandığı bilgisayar programlarını yapmak, kalitesini yükseltmek, temin etmek, derlemek, kullanılmasını sağlamak,
  7. Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarını sağlamak,
  8. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  9. Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekretere ileterek bilgi akışını sağlamak,
  10. Birimin işlerinin en az masrafla, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlı personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek.
  11. Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekretere önerilerde bulunmak,
  12. Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak, Genel Sekretere sunmak,
  13. Astların belirlenen politikaları anlamalarını ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını, yerine getirilmesini sağlamak.
  14. Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,
  15. Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarının faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasına, işlerin basitleştirilmesine çalışmak, sonucu Genel Sekretere iletmek.
  16. Birimdeki personel arasında ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasında aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekretere önermek.
  17. Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.
  18. Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit etmek, Genel Sekretere önermek.
  19. Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Genel Sekretere öneride bulunmak. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelenmek, değerlendirmek Genel Sekretere öneride bulunmak,
  20. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak.
  21. Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını incelemek, bu hususta programlar hazırlamak. Genel Sekretere iletmek,
  22. Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak, cevap yazılarının hazırlanmasına, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

İletişim

 • Karabük Üniversitesi

 • Email: hturma@karabuk.edu.tr
 • Telefon: +90 370 433 40 18

Mesaj Gönder