“Ölçme ve Yol Bilgisinin Problemlerine Yönelik Basic Dilinde Program”

 

İsmail Rakıp Karaş, Lisans Bitirme Ödevi, Haziran 1997

 

Programı indirmek için tıklayınız...

Tezi indirmek için tıklayınız [ .pdf ]

 

 

 

1. GİRİŞ

 

Bu program kayıt ortamında saklanabilen koordinatlar

yardımı ile semt ve kenar hesabı, alan hesabı,yan nokta

hesabı, koordinat dönüŞümü ve kesiŞim hesabı gibi ölçme

bilgisi problemlerinin hesaplanması ve;

 

Ayrıca yol bilgisi baŞlığı altında, kurb ara

noktalarının aplikasyonu, yol güzergahlarına ait enkesit

alanlarının kayıt ortamında saklanması ve bu kayıtlar

kullanılarak, o güzergahlara ait hacim hesaplarının yapılması

amacı ile hazırlanmıŞtır.

 

 

 

1.1 Menü DiziliŞi

 

Program çalıŞtırıldığında, önce ödevle ilgili bilgileri

içeren pano ekrana dökülecektir. <Enter>'e basıldığında

karŞımıza, çeŞitli seçenekler içeren ANAMENÜ çıkar. Bu

seçenekler sırası ile koordinat bilgi arŞivi, semt/kenar

hesabı, alan hesabı, yan nokta hesabı, koordinat dönüŞümü,

kesiŞim hesabı ve yol bilgisidir.Anamenü ve altmenülerin

dallanıŞı Şu Şekildedir;

 

 

 

 

 

 

É-----------------------»    É--------------------------»

| KOORDİNAT BİLGİ ARŞİVİ|   |Dik Koordinattan Kutupsala|

Ç-----------------------¶|   Ç--------------------------¶|

|   SEMT/KENAR HESABI   |   |Kutupsaldan Dik Koordinata|

Ç-----------------------¶|   È--------------------------¼|

|      ALAN HESABI      |     |||||||||||||||||||||||||||

Ç-----------------------¶|                |

|   YAN NOKTA HESABI    |                 |

Ç-----------------------¶|                |

|  KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ   Ç|----------------Ù

Ç-----------------------¶|

|    KESİŞİM HESABI     |

Ç-----------------------¶|

|      YOL BİLGİSİ      Ç|-------------¿

È-----------------------¼|             |

  ||||||||||||||||||||||||             |

                             É---------V----------»

           Ú-----------------¶    Kurb Hesabı     |

           |                 Ç--------------------¶|

É----------V-------------»   |Enkesit Hesabı/KayıtÇ|---¿

|     Kurb Elemanları    |  Ç--------------------¶|   |

Ç------------------------¶|  |    Kübaj Hesabı    |   |

|Dik Koordinat Aplikasyon|  È--------------------¼|   |

Ç------------------------¶|    |||||||||||||||||||||   |

|  Kutupsal Aplikasyon   |                            |

È------------------------¼|                            |

  ||||||||||||||||||||||||| Ú--------------------------Ù

                            |

                       É----V---»

                       | Kayıt  Ç|-------------¿

                       Ç--------¶|             |

                       | Göster |     É-------V--------»

                       Ç--------¶|     | Hesap ve Kayıt |

                       | Düzelt |     Ç----------------¶|

                       Ç--------¶|     |  Sadece Kayıt  |

                       |  Sil   |     È----------------¼|

                       È--------¼|       |||||||||||||||||

                         |||||||||

 

 

"Koordinat DönüŞümü" ve "Yol Bilgisi" dıŞındaki

seçeneklerin tercihi ile direk olarak seçeneklerin içerdiği

ortamlara girilebilir. "Koordinat DönüŞümü" seçeneği altında

"Kutupsaldan Dik Koordinata" ve "Dik Koordinattan Kutupsala"

olmak üzere iki seçenekten oluŞan bir altmenü bulunmaktadır.

 

Eğer "Yol Bilgisi" seçeneği seçilmiŞ ise "Kurb Hesabı",

"Enkesit Hesabı" (ve kayıt ortamında saklanması) ve "Kübaj

Hesabı"ndan oluŞan bir altmenü karŞımıza çıkar.

 

Yine "Kurb Hesabı" seçildiğinde; kurb elemanlarının

hesabına yönelik birinci seçenek, bu hesaplar kullanılarak

çalıŞan, kurbların dik koordinat yöntemi ve kutupsal yöntemle

aplikasyonunu içeren ikinci ve üçüncü seçenekler, ikinci bir

alt menü olarak karŞımıza çıkacaktır.

 

Yol bilgisi menüsünde ikinci seçenek olan "Enkesit

Hesabı ve Kayıt" tercih edilirse yol güzergahlarındaki

enkesit alanlarının kaydını ve bu kayıtların görülmesi,

düzeltilmesi ve silinmesi seçeneklerini içeren bir baŞka

altmenü ile karŞılaŞılır.

 

Bu altmenünün birinci seçeneği olan "Kayıt" seçilirse,

enkesit alanlarının koordinatlar yardımı ile hesabı ve bu

alanın kayıt ortamında saklanmasını içeren birinci seçenek ve

enkesit alanlarının hesapla değil de, dıŞarıdan kullanıcı

tarafından girilip kaydını sağlayan ikinci seçenekten oluŞan

üçüncü bir altmenü kullanıma sunulur.

 

"Yol Bilgisi" menüsünde üçüncü seçenek olan kübaj hesabı

ile de, önceden girilmiŞ enkesit kayıtları kullanılarak

güzergahlara ait brükner değerleri bulunur.

 

Tüm Menülerde, seçenekler, kumanda tuŞları (Device

Control) ve <Enter> tuŞu yardımı ile seçilebilir. Bir alt

menüden bir önceki menüye dönmek içinse <Esc> tuŞu

kullanılır.

 

 

2. KOORDİNAT BİLGİ ARŞİVİ

 

İlk seçenek olan "Koordinat Bilgi ArŞivi" seçildiğinde

karŞımıza çıkan ekran görüntüsünde, sol tarafta, kayıtlı

bulunan mevcut noktaları ve koordinatlarını sıralı bir

biçimde gösteren liste, sağ tarafta da yeni nokta giriŞini

sağlayan iŞlem kutuları vardır.

 

Bu durumda, eğer boŞluk çubuğu (space bar) kullanılırsa,

mevcut noktaların devamını ve sıralanıŞını görmek mümkündür.

Bu tuŞa bastıkça mevcut nokta ve koordinatlar sayfa sayfa

ilerleyecektir. <Esc> tuŞu kullanılırsa kayıtlı tüm noktalar

ve koordinatları yazıcıdan dökülecektir.

 

Diğer tuŞlar kullanılarak, sağ taraftaki kutucuklardan

yeni bir noktanın koordinatlarını girmek mümkündür. Üçüncü

kutudaki "Hangi Noktadan Önce?" ibaresi kullanıcıya, soldaki

listede hangi sıranın seçildiğini sorar. Yani listede

kendisinden bir sonra sıralanacak noktanın numarasını ister.

Eğer bu kutu <Enter> tuŞuna basılarak boŞ bırakılırsa, yeni

nokta listede en son sıraya kaydedilir.

 

Yeni bir nokta giriŞinde, mevcut noktalardan biri ile

çakıŞan bir nokta numarası söz konusu ise, sağ alt köŞede

"Mevcut Nokta" uyarısı belirecek ve "Devam", "İptal" ve "Sil"

Şeklinde üç seçenek sunulacaktır. D tuŞu ile "Devam"

tercih edilirse, yeni nokta eski noktanın yerini alacak, eski

nokta silinecektir. İ tuŞu "İptal" tercih edilirse, iŞlem

iptal olacak, eski nokta aynen kalacaktır. Eğer S tuŞu ile

"Sil" tercih edilirse, eski nokta da, yeni nokta da

silinecektir. Bu özellik, eski noktaların silinmesi yada

koordinatlarının değiŞtirilebilmesi amacı ile düzenlenmiŞtir.

 

"Nokta No" <Enter> tuŞu ile boŞ bırakıldığında,

koordinat bilgi arŞivinden ana menüye dönüŞ gerçekleŞecektir.

 

 

3. SEMT/KENAR HESABI

 

Ana menüde ikinci seçenek olan semt ve kenar hesabı

"Koordinat Bilgi ArŞivi"ne bağımlıdır. Yani, ancak arŞivde

mevcut olan noktalar kullanılarak hesap yapılabilir.

 

"Semt/Kenar Hesabı" seçildiğinde, önce "1. Nokta=" ve

"2. Nokta=" Şeklinde iki girdi istenecektir. Aralarındaki

semt ve kenarın hesaplanmasını istediğimiz bu iki noktanın

numarasını girdiğimizde, aŞağıda semt ve kenar değerleri

belirecek, aynı zamanda semte bağlı olarak noktaların

doğrultusu, yaklaŞık ölçekle ekrana çizilecektir.

 

ArŞivde olmayan bir nokta numarası girildiğinde,

"BULUNAMADI" Şeklinde bir uyarı ile iŞlemin tekrarı

istenecektir.

 

"1. Nokta=", <Enter> tuŞu ile boŞ bırakıldığında ana

menüye dönülecektir.

 

4. ALAN HESABI

 

Bu seçenekte, çıkan ekran  görüntüsünde önce, sol alt

köŞede alanı hesaplanmak istenen Şeklin köŞelerinin, nokta

numaralarının giriŞi istenir. Sıra ile her köŞenin numarası

girilerek <Enter>'e basılır. KöŞe sayısı bittiğinde, yani

Şeklin tüm köŞe noktalarının numaraları girildiğinde, birŞey

yazılmadan <Enter> tuŞu kullanılırsa alan hesaplanacak ve sağ

alt köŞede değeri belirecektir. Alan hesabının yapılabilmesi

için, girilen köŞe noktaları arŞivde mevcut olmalıdır. Aksi

taktirde kullanıcı uyarılacaktır.

 

Alanın hesabından sonra yatay ve düŞey ölçeğin girilmesi

istenecektir. Bu ölçeklere göre, alanı hesaplanan Şekil,

yaklaŞık ölçekli olarak ekranda belirecektir. Yatay ve düŞey

ölçek iyi seçilmelidir. Aksi halde Şekil ya çok küçük yada

çok büyük olduğu için ekranda gözükmeyebilir. Eğer bu

gerçekleŞirse ölçekler yenilenerek denemeye devam

edilmelidir. "1. KöŞenin Nokta Numarası=" boŞ bırakılarak

<Enter>'e basıldığında, ana menüye dönülecektir.

 

5. YAN NOKTA HESABI

 

Ana menüde "Yan Nokta Hesabı" seçildiğinde karŞımıza

örnek Şekil çıkacaktır. Önce A ve B noktalarının numaraları

istenecektir. Bunlar aralarında yan nokta hesabı yapılacak

olan noktalardır ve arŞivde olmalıdırlar. Ölçü doğrusunun uç

noktalarının numaraları bu Şekilde girildikten sonra, alım

esnasında ölçülen bu iki nokta arasındaki mesafe

sorulacaktır. Bu değer <Enter> ile boŞ bırakılırsa,

koordinatlardan bulunan AB mesafesine eŞit kabul edilecektir.

"Ölçülen AB=" nin giriŞinden sonra d hatası ve d max hata

sınırı sonuçları ekranda görüntülenecek ve eğer d > d max

ise kullanıcı uyarılacak ve iŞlemin tekrarı için baŞa

dönülecektir.

Daha sonra koordinatı hesaplanmak istenen yan noktanın

ölçü doğrultusuna olan dikayak ve dikboy mesafesi sorulacak

ve düzeltilmiŞ dikayak mesafesine göre yeni noktanın

koordinatları ekranda belirecektir.

 

Ardından bu koordinatların koordinat bilgi arŞivine

kaydının istenip istenmediği "Kayıt? (E/H)" Şeklinde

sorulacak, E(vet) tercih edilirse bu koordinatlara ait nokta

numarası istenecek ve o numara ile arŞive kaydedilecek. Eğer

arŞivde bu numara ile mevcut bir nokta varsa kullanıcı

uyarılacak ve iŞlem tekrarlanacaktır.

 

A ve B nokta numaraları sabit olmak üzere, istenildiği

kadar dik ayak ve dik boy girilip, yeni noktaların

koordinatlarının hesabı ve kaydı mümkündür. Dik ayağa <Enter>

 

girildiğinde "İlk Nokta No="ya, yine <Enter> girildiğinde ise

ana menüye geri dönülecektir.

 

 

6. KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ

 

Bu seçenek altında kutupsal koordinatların dik koordinat

sistemine, yada dik koordinatların kutupsal koordinatlara

çevrilmesi mümkündür.

 

 

6.1 Dik Koordinattan Kutupsala

 

ArŞivde olması gereken, durulan nokta, sıfır ile bakılan

nokta ve kutupsal koordinatı istenen, bakılan nokta

numaralarının giriŞinden sonra, kutupsal koordinatlar (açı ve

kenar) hesaplanarak ekranda belirecektir. ArŞivde olmayan bir

noktanın numarası girildiğinde, kullanıcı "BULUNAMADI"

Şeklinde uyarılacaktır.

 

 

6.2 KUTUPSALDAN DİK KOORDİNATA

 

ArŞivde olması gerekli, durulan nokta, sıfır ile bakılan

nokta, yeni nokta ile aralarındaki açı ve durulan noktanın

yeni noktaya mesafesi girildikten sonra yeni noktanın Y ve

X'i ekranda belirecek ve aynen 5. de olduğu gibi yeni

noktanın arŞive kaydedilip edilmeyeceği sorulacaktır. "DN="

ve "0 ile BN="ya arŞivde olmayan bir nokta girildiğinde

"BULUNAMADI" Şeklindeki uyarı mesajı ekranda belirecektir.

 

7. KESİŞİM HESABI

 

İki doğrunun kesim noktasının koordinatlarının

hesaplanmasını sağlayan bu seçenekte, bu iki doğrunun

uçlarındaki noktaların numaraları sorulacak, ardından kesim

noktasının koordinatları hesaplanacak ve ekranda

belirecektir. Ardından 5. de olduğu gibi yeni noktanın arŞive

dahil edilip edilmeyeceği sorulacaktır ve arŞivde olmayan bir

nokta girildiğinde kullanıcı uyarılacaktır. Doğruların

uzantılarının kesiŞtiği durumlarda da bu seçenek

kullanılabilir.

 

 

 

 

8.2.1. Kayıt

 

"Yol Bilgisi" menüsünde, "Enkesit Hesabı/Kayıt" ve daha

sonra da "Kayıt" seçildiğinde karŞımıza "Hesap ve Kayıt" ve

"Sadece Kayıt" gibi iki seçenek çıkar.

 

 

8.2.1.1. Hesap ve Kayıt

 

Birinci seçenek olan "Hesap ve Kayıt"da bir enkesit

alanının koordinatlar yardımı ile hesabı ve hesaplanan alan

değerinin, güzergahın, enkesitin baŞlangıca mesafesinin ve

dolgu yada yarmanın kayıt ortamına aktarılması iŞlemi

yapılır.

 

Bu seçenek seçildiğinde karŞımıza çıkan ekran görüntüsü

Şudur;

 

 

Önce "Güzergah=" değeri sorulacaktır. Yani

koordinatlardan alanı hesaplanacak ve kaydedilecek olan

enkesitin hangi güzergaha ait olduğu istenecektir. İŞte bu

değer girilirken Şuna dikkat etmelidir;

 

Kabarma yada sıkıŞma oranları eŞit olan, ard arda gelen

kesitler aynı güzergaha dahil edilmelidir. Yani kaydedilen

kesitlerin kübaj hesabında kullanılabilmesi için aynı

güzergah içindeki enkesitlerin kabarma yada sıkıŞma oranları

eŞit olmalıdır. Örneğin yol güzergahında 0-10 km arasında

sıkıŞma %10, 10-18 km arasında %8 ve 18-25 km arasında

kabarma %3 ise 0-10 km arasındaki enkesit alanları

kaydedilirken güzergah numaraları 1, 10-18 km arasındakilerin

2, 18-25 km arasındakilerin 3 Şeklinde girilmelidir.Bu

Şekilde kabarma yada sıkıŞma oranları değiŞtiğinde güzergah

numaraları da değiŞmelidir.

 

Güzergah değerinin giriŞinden sonra "BaŞlangıca

Mesafe(m)=" sorulacaktır. Hesaplanıp kaydedilecek olan

enkesitin km'si istenmektedir. Yalnız, bu değer girilirken

metre cinsinden olmasına dikkat etmelidir. Yani mesela,

herhangi bir enkesitin baŞlangıca mesafesi 1+048.25 km ise bu

değer makinaya 1048.25 Şeklinde metre cinsinden girilmelidir.

 

Bir enkesit alanının hesabı ve kaydı iŞleminde dikkat

edilmesi gerekli en önemli husus ise Şudur;

 

Belli bir kesite ait yarma ve dolgu alanlarının

değerleri ayrı ayrı girilmelidir.Mesela 1. güzergahın

1354.37'nci metresindeki enkesitte hem yarma hem de dolgu

alanı var ve bu alanlar köŞe noktaları koordinatlanmıŞ ve bu

koordinatlar yardımı ile hesaplanacak olsun. İŞte hem yarma

ve de hem dolgu için koordinatları ayrı ayrı girilip,

alanları hesaplattırılmalıdır.

 

Yani "Hesap ve Kayıt" seçeneğinde;

 

Güzergah=1 , BaŞlangıca Mesafe=1354.37 , Yarma/Dolgu=Y ve

yarma alanının köŞe noktalarının koordinat değerleri girilip

yarma alanı hesabı ve tüm bunların kaydı ve yine;

Güzergah=1 , BaŞlangıca Mesafe=1354.37 , Yarma/Dolgu=D ve

dolgu alanının köŞe noktalarının koordinat değerleri girilip

dolgu alanı hesabı ve tüm bunların kaydı ;

 

ayrı ayrı yapılmalıdır.

 

AnlaŞıldığı üzere, "Yarma/Dolgu=" değerinin giriŞinde

koordinatları girilen kesit yarma ise Y, dolgu ise D Şeklinde

(büyük harf olarak) girilmelidir.

 

Koordinatların giriŞi esnasında, bir enkesit alanına

(yarma yada dolgu) ait köŞe sayısı 50 nokta ile

sınırlandırılmıŞtır. Herhangi bir kesite ait Y ve X

değerlerinin giriŞi bittiğinde, bir sonraki Y değerine

<Enter> girildiğinde koordinat giriŞi tamamlanacak ve alan

hesaplanarak ekranda görüntülenecektir.

 

"Güzergah=" değerine <Enter> girildiğinde ise bir önceki

alt menüye dönülecektir.

 

 

8.2.1.2. Sadece Kayıt

 

Bu kısımda enkesit alanı hesapla değil, kullanıcı

tarafından dıŞarıdan girilerek belirlenmekte ve kayıt

ortamına aktarılmaktadır. "Sadece kayıt" seçeneğinde

karŞımıza Şu ekran görüntüsü çıkmaktadır;

 

 

 

Bu bölümde "8.2.1.1.Hesap ve Kayıt"da olduğu gibi

herhangi bir kesite ait yarma ve dolgu alanı değerlerinin

ayrı ayrı girilmesine gerek yoktur.

 

"Güzergah=" ve "BaŞlangıca Mesafe(m)=" değerlerinin

giriŞinde dikkat edilmesi gereken hususlar 8.2.1.1 ile

aynıdır. Kaydedilen enkesitin yarma ve dolgu alanları

birlikte girilmektedir. Yarma yada dolgu alanından sadece

biri mevzubahis ise diğeri <Enter> tuŞu ile geçilerek boŞ

bırakılmalıdır.

 

"BaŞlangıca Mesafe (m)=" değeri <Enter> ile boŞ

bırakıldığında güzergaha, "Güzergah="a <Enter> girildiğinde

ise bir önceki altmenüye dönülecektir.

 

 

8.2.2. Göster

 

Gerek 8.2.1.1.'deki gibi hesapla, gerekse 8.2.1.2.'deki

gibi dıŞarıdan girilerek yapılan enkesit kayıtlarını görmek

istediğimizde, göster seçeneğinde, görmek istediğimiz kesitin

güzergah numarasını, metre cinsinden baŞlangıca mesafesini ve

yarma (Y) yada dolguyu (D) girmeliyiz. Bu değerlerin giriŞi

aynen 8.2.1.1.'deki gibidir. Böylece o kesite ait alanı ve

-hesapla bulunmuŞ ise- koordinatları görebiliriz. Dosyada

olmayan bir kayıt görülmek istendiğinde kullanıcı

uyarılacaktır.

 

8.2.3. Düzelt

 

Düzeltmek istediğimiz kesite ait değerleri 8.2.1.1.'deki

gibi girdiğimizde, o kesite ait koordinat ve alan değerleri

ekrana dökülecektir. Daha sonra <Enter>'e bastıkça cursor

sıra ile bu değerler üzerine gelecektir. Cursor, değiŞtirmek

istediğimiz değere gelince istenen düzeltme yapıldıktan sonra

tekrar <Enter>'e basılarak, devam edilir.  Tüm değerler

tamamlandıktan sonra, düzeltilmeden <Enter> ile geçilen

değerler eski hali ile düzeltilenler de yeni Şekli ile tekrar

kaydedilmiŞ olur. Kayıtlarda olmayan bir kesit çağrıldığında

kullanıcı uyarılacaktır.

 

 

8.2.4. Sil

 

Silinecek kesite ait değerler aynen 8.2.1.1.'deki gibi

girildikten sonra, okesite ait koordinat değerleri ve alan

ekrana dökülecek ve "Eminmisiniz? (E/H)" sorusu ekranda

belirecektir. Bu kesite ait kayıtları dosyadan silmek

istiyorsak ve bundan eminsek E(vet) tuŞuna bastığımızda silme

iŞlemi gerçekleŞecektir. silinmek istenen kesite ait,

kayıtlarda herhangi bir bilgi zaten yoksa kullanıcı

uyarılacaktır.

 

 

8.3. Kübaj Hesabı

 

Bu bölüm herhangi bir güzergaha ait enkesitler

kullanılarak, kübaj hesabı ile brükner değerlerini elde etmek

için hazırlanmıŞtır. "Kübaj Hesabı" seçildiğinde karŞımıza Şu

ekran görüntüsü çıkacaktır.

 

 

 

Önce "Güzergah=" sorulacaktır. Kübaj hesabının

yapılmasını istediğimiz güzergah numarası girildiğinde, o

güzergahtaki sıkıŞma, sıkıŞma yoksa kabarma sorulacaktır.

Ardından girilen güzergaha ait tüm enkesit kayıtları

kütüklerden çekilecek ve dolgu ve yarma alanlarına göre kübaj

hesabı yapılacaktır. Daha sonra hesaplanan değerler çizelge

üzerine dökülecektir. <Enter> tuŞu ile çizelgenin devamı

ekranda sıralanacaktır. Çizelgenin son sayfası da ekrana

döküldüğünde <Esc> tuŞu kullanılırsa, sonuçlar yazıcıdan

çıktı olarak alınabilir.

 

"Güzergah=" sorulduğunda <Enter> girilirse "Yol Bilgisi"

menüsüne dönülecektir. Girilen güzergaha ait herhangi bir

kayıt yoksa uyarının ardından iŞlem tekrarlanacaktır.